Dotace

Projekt: Vytvoření zázemí pro zkvalitnění výuky v ZŠ Nesovice

Předmětem projektu jsou stavební úpravy na ZŠ Nesovice související s vybudováním 2 nových odborných učeben. Projekt je navázán na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obory. Také bude pořízeno vybavení a didaktické a kompenzační pomůcky. Bude rovněž řešena konektivita a bezbariérovost školy. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Realizace: 2020

Předpokládaný rozpočet: 8 550 000 Kč


Moderní dětské hřiště, zázemí bez úrazu

Projekt "MODERNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, ZÁZEMÍ BEZ ÚRAZU" byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Nesovice, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Nesovice

Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Nesovice, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Nesovice
reg. č. projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000899

Předmětem podpory je zpracování digitáůního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Nesovice. Realizací projektu bude 260 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje: 2 955 340 Kč
Dotace EU: 2 068 738 Kč (70%)
Příspěvek obce: 886 602 Kč (30%)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice

Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice
reg. č. projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001054

Cílem projektu je dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v exponovaném území.
Cíle projektu bude dosaženo pořízením nové velkokapacitní požární cisterny na vodu.

Celkový rozpočet projektu: 8 064 650 Kč
Výše dotace: 7 258 185 Kč

Realizace projektu: 2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.