Dotace

Projekt: Nákup prostředků požární ochrany

Předmětem akce je nákup prostředků požární ochrany pro Jednotku dobrovolných hasičů obce Nesovice.

Pořízením a používáním vhodných ochranných prostředků se snižuje riziko úrazu při zasahování jednotky při požárech a u likvidace přírodních pohrom. Jednotka tak bude i nadále plnohodnotnou součástí ochrany obyvatel Jihomoravského kraje.

Rozpočet projektu: 160.190,- Kč
Výše dotace: 99.000,- Kč
Realizace projektu: 2023

Tato akce je spolufinancována Jihomoravským krajem z dotačního programu: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023


Projekt: Nový chodník ke škole - Nesovice reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017216

Předmětem projektu je výstavba chodníků v severní části obce Nesovice s cílem maximálně zvýšit bezpečnost osob pohybujíci se v řešeném území.

Rozpočet projektu: 1 120 778 Kč
Výše dotace: 950 000 Kč
Realizace projektu: 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Projekt: Vytvoření zázemí pro zkvalitnění výuky v ZŠ Nesovice

Předmětem projektu jsou stavební úpravy na ZŠ Nesovice související s vybudováním 2 nových odborných učeben. Projekt je navázán na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obory. Také bude pořízeno vybavení a didaktické a kompenzační pomůcky. Bude rovněž řešena konektivita a bezbariérovost školy. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Realizace: 2020

Předpokládaný rozpočet: 8 550 000 Kč


Moderní dětské hřiště, zázemí bez úrazu

Projekt "MODERNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, ZÁZEMÍ BEZ ÚRAZU" byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Nesovice, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Nesovice

Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Nesovice, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Nesovice
reg. č. projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000899

Předmětem podpory je zpracování digitáůního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Nesovice. Realizací projektu bude 260 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje: 2 955 340 Kč
Dotace EU: 2 068 738 Kč (70%)
Příspěvek obce: 886 602 Kč (30%)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice

Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice
reg. č. projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001054

Cílem projektu je dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v exponovaném území.
Cíle projektu bude dosaženo pořízením nové velkokapacitní požární cisterny na vodu.

Celkový rozpočet projektu: 8 064 650 Kč
Výše dotace: 7 258 185 Kč

Realizace projektu: 2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.