Myslivecké sdružení Pláňava Nesovice

Myslivecké sdružení "Pláňava" Nesovice je občanským sdružením podle zákona  č.  83/1990  Sb. (ve znění pozdějších změn a doplňků), které sdružuje občany ke společnému výkonu práva myslivosti. Myslivecké sdružení, které vystupuje v současné podobě, má vydány a schváleny stanovy ze dne 28.7.1992. Hlavní činností tohoto spolku je společný výkon práva myslivosti v najaté honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření, lovu a podmínkami nájemní smlouvy. Mezi další činnosti, které vedou a směřují ke zvelebování myslivosti, jsou zejména:

  • Seznamování mládeže a občanů s myslivostí a ochranou přírody
  • Propagace myslivosti a sokolnictví
  • Působí na soustavný odborný růst svých členů
  • Provádí praktickou část přípravy uchazečů o první lovecký lístek
  • Zabezpečuje chov, výcvik a použití lovecky upotřebitelných psů
  • Pečuje o bezpečnost v zacházení s loveckými zbraněmi a provádí cvičné střelby
  • Zlepšuje životní prostředí zvěře umísťováním krmných zařízení do volné přírody
  • Rozšiřuje zájmové využití svých členů

Myslivecké sdružení "Pláňava" Nesovice má v současné době 22 členů a 2 adepty. Rozloha jejich honitby činí něco málo přes 730 ha půdy, z toho cca 39 ha činí les "Nohávka". Sdružení má v majetku vlastní mysliveckou chatu s pozemkem. Chata je vybavena pěkným vnitřním interiérem a sociálním zázemím. K této chatě přináleží i schválená střelnice, která pro potřeby svých členů je plně dostačující. Po celý rok se pravidelně scházejí v neděli dopoledne. V zimním období tento čas věnují přikrmování zvěře a v období "klidu" zase opravám a výrobě mysliveckých zařízení. Každý rok v březnu probíhá výroční členská schůze. V tomto období pro své členy a příznivce pořádá "myslivecký večer", kde mají všichni možnost zhodnotit své lovecké úspěchy či neúspěchy. Na tomto večeru u dobré hudby se všichni pobaví a načerpají nových sil.

Jižní oblast okresu Vyškov je všeobecně považována za střed výskytu velmi rozmanité zvěře. Je zde možno ulovit jak zvěř drobnou (bažanty, zajíce, kačeny), tak i zvěř srnčí, jelení, prasata divoká, lišky, jezevce apod. Jestli se v honitbě vyskytuje takové složení zvěře, je nepochybné, že tímto trpí zvěř drobná, protože černá zvěř a lišky ji škodí a této drobné zvěři se  zde nedaří tak, jak by si členové sdružení přáli. Ovšem svým přístupem a chováním se snaží, aby se stav zvěře drobné zvyšoval. Ovšem i myslivost patří mezi hospodářské činnosti a mnozí to nedokážou pochopit. Dnešní myslivost je především mnoho hodin práce a jen malý zlomek úrody - společné podzimní hony. Myslíme si, že myslivost má i v současné uspěchané době své nezastupitelné místo ve společnosti a má stále co říct každému občanovi.

Myslivost a myslivecké spolky jsou jedni z posledních, kteří výrazně dodržují a ctí tradice svých předků. Jde zejména o formu oblékání, tradičních rituálů jako je pasování na  lovce jednotlivých druhů zvěře, podávání rukou při příchodu a odchodu ze společnosti myslivců, tradic při výřadech a společných lovech, práce trubačů, loveckých psů apod. Takovéto tradice a zvyky se snažíme i my zde ve sdružení Pláňava dodržovat a pevně věříme, že členská základna se  postupně "omladí" a starší generace nám půjde ve všem vzorem. Naše dění je možno sledovat i v mnohé odborné literatuře. Nejbližší je pro nás časopis "Myslivost", kde každý zájemce o tuto činnosti si najde to, co ho nejvíce zajímá. Pokud s myslivostí chce někdo začít a nemá, kde by získal první informace, tak zde je ta nejlepší počáteční průprava. Na myslivosti je krásné i to, že člověk s ní může začít nejen od útlého věku, ale i jako dospělý člověk nebo i jako důchodce.

Sdružení Pláňava Nesovice se snaží plně spolupracovat při výkonu práva myslivosti se všemi majiteli honebních pozemků, zejména se společností Agronet Nesovice, která obhospodařuje těchto pozemků nejvíce. Samozřejmě se snažíme zapojit i do kulturního a společenského života v obci a tuto spolupráci s ostatními můžeme hodnotit jako vzájemně velmi prospěšnou. Celá činnost je založena na dobrovolnosti a vzájemné toleranci. Mezi nejmladším a nejstarším členem je věkový rozdíl více jak padesát let a v takovém společenství někdy dochází i k vzájemné třenici různých názorů. Vždy ovšem došlo ke  vzájemné dohodě a věříme, že tak bude i nadále. Vždyť úcta k přírodě a zvlášť ke zvěři všechny spojuje a radost z úlovku či dobrého počinu vždy zvítězí a kolektiv myslivců si rád poslechne vyprávění lovce, co úsilí úlovku předcházelo. Lovu zdar!