Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Nesovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Nesovice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s Ústavou a s § l a § 2 zákona č.367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11.1990 a dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Posláním obce je zajištění samosprávy na svém území a výkon státní správy za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 7 odst. 2 a 61 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích).

3. Organizační struktura

Vítězslav Reška (starosta) v.reska@seznam.cz
Ing. Kateřina Svobodová (místostarostka) obec@nesovice.cz
Ing. Michaela Budíková 517 367 218, 517 367 332 ucetni@nesovice.cz
Naděžda Šafářová 517 367 218, 517 367 332 obec@nesovice.cz

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Nesovice
Nesovice 305
683 33

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad obce Nesovice
Nesovice 305
683 33

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny
Pondělí: 7:30 - 17:00 (17:00 až 19:00 konzultace pro občany)
Úterý: 7:30 - 15:00
Středa: 7:30 - 17:00
Čtvrtek: 7:30 - 15:00
Pátek: 7:30 - 13:30
Polední přestávky:
pondělí a středa: 12:00 - 13:00
úterý, čtvrtek, pátek: 12:00 - 12:30

4.4 Telefonní čísla

Jsou uvedena v bodě 3.

4.5 Adresa internetových stránek

www.nesovice.cz

4.6 Adresa podatelny

Nesovice 305
683 33
Přehled technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v elektronické podobě: CD, USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

obec@nesovice.cz

4.8 Datová schránka

7dcbcgm

5. Případné platby lze poukázat

4025-731/0100 hlavní činnost
86-4169180287/0100 vedlejší činnost

6. IČ

00292141

7. DIČ

CZ00292141

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2 Rozpočet

Rozpočet z aktuálního roku viz úřední deska

9. Žádosti o informace

1. Pro obec je podnětem pro poskytnutí informace ústní žádost, písemná žádost a žádost podaná prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

2. Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují poskytovatelé.

3. Písemná žádost by měla být adresována Úřadu obce Nesovice.

4. V případě písemné žádosti je možno jiným způsobem odpovědět pouze se souhlasem žadatele.

5. Poskytovatel žádost posoudí a je-li nesrozumitelná, vyzve žadatele (na doručenku do vlastních rukou) do 7 dnů od podání žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30- ti dnů od doručení výzvy, vydá poskytovatel ve spolupráci s koordinátorem jménem obecního úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu se správním řádem.

6. Koordinátor vydá jménem obecního úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti v případech § 7 - § 11 zákona č.106/1999 Sb.

7. Jestliže se požadovaná informace nevztahuje k působnosti poskytovatele ani k působnosti OÚ, po dohodě s koordinátorem poskytovatel věc odloží a žadatele o této skutečnosti vyrozumí do tří dnů.

8. V kladném případě poskytne poskytovatel informaci nejpozději do 15-ti dnů od přijetí podání.

9. Písemné podání informace se provádí doporučenou zásilkou na dobírku.

10. Proti rozhodnutí úřadu městyse o odmítnutí žádosti lze podat u obce Nesovice odvolání ve lhůtě 15-ti dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty k vyřízení žádosti.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možno podat na Úřadě obce Nesovice

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce. Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž městys a jeho orgány jednají a rozhodují, patří tyto normy v platném znění:
1/1993 Sb. - Ústava České republiky
2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod
128/2000 Sb. - Zákon o obcích
500/2004 Sb. - Správní řád
106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím
250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů
565/1990 Sb. - Zákon o místních poplatcích
133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek
14/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
https://sbirkapp.gov.cz/

11.2 Vydané právní předpisy

Obec Nesovice vydává v rámci své věcné působnosti obecně závazné vyhlášky: viz položka úřední deska
https://sbirkapp.gov.cz/

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

-

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Obec Nesovice nemá stanoveny vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

13.2 Výhradní licence

Žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb. nebyly uzavřeny.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2023) (pdf)
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2023 (pdf)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2022) (pdf)
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2022 (pdf)
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 2/2022 (pdf)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2021) (pdf)
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2021 (pdf)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2020) (pdf)
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2020 (pdf)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2019) (pdf)
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 2/2019 (pdf)
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2019 (pdf)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2018) (pdf)
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2018 (pdf)
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 2/2018 (pdf)

Formuláře

viz formuláře ke stažení na www.mvcr.cz

Popisy postupů – návody pro řešení příslušných životních situací

Odběr krizových informací pomocí SMS pro občany - www.krizoveinfo.cz
https://portal.gov.cz/

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území Jihomoravského kraje
Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice
Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Vyškov
Ochrana obyvatelstva

Centrální registr oznámení

viz položka https://cro.justice.cz/