Sbor dobrovolných hasičů Nesovice

Znak SDH

HASIČSKÁ HYMNA

1.
Když zvony bijí na poplach
a trubky teskně kvílí,
Vzhůru, bratři,vzhůru,
to bližní volá nás,
tu zvůli pokoříme všech
živlů vzdorné síly.

2.
Když neštěstí se vplížilo
a bědou plní chýši,
vzhůru, bratři,vzhůru
to člověk volá nás,
tu samaritskou láskou
se vznesem k nebes výši.

3.
Když soused míru výhost dal
a vpadá v naše brány,
vzhůru, bratři, vzhůru,
to národ volá nás,
tu pýchu pokoříme
a odrazíme rány.

4.
Když zloba bouří Moravou
a ničí její krásu
vzhůru, bratři, vzhůru,
to země volá nás,
tu život nasadíme
pro její zdar a spásu.

SBOR HASIČSKÝ V LETOŠOVĚ A NESOVICÍCH

Obec Letošov čítá 76 domů a Nesovice 130 domů s převládající krytbou křidlicovou. V obcích provozuje se vedle rolnictví také zednictví; Poloha obce jest hornatá a lesnatá. Dobrovolný sbor hasičský založen byl roku 1896 a prvními zakladateli jeho byli Jan Vavrouch, správce školy v Letošově a Otokar sekal, nájemce velkostatku v Nových Zámcích, za pomoci pana Viléma Valníčka, ze Slavkova. Téhož času byl starostou v Letošově Jakub Jeřábek, rolník, v Nesovicích Eduard Štěrba, rolník. V obecním výboru v Letošově byli - Arnošt Zbořil, I. Radní, a Jan Hrubý, II. Radní; v Nesovicích- Jan Souček I. Radní a Ant. Hanák, II. Radní. Obě představenstva byla sboru příznivá, neboť podporovala jmenované dva pány při zakládání jeho a věnovala mu z pokladny obecní peněžité podpory.

Prvními funkcionáři sboru byli a jsou i nyní - předsedou Arnošt Zbořil, mlynář, náčelníkem Otokar Sekal nájemce velkostatku, jednatelem Josef Králík, rolník. Téhož času byli a jsou členy sboru - Ot. Sekal nájemce velkostatku, Jan Vavrouch správce školy, Matěj Hanák, krejčí, Mik. Jakubík, Fr. Přikryl, Josef Králík, Ant. Hanák, Vincenc Jeřábek, Tomáš Hrubý, Jan Posolda, rolníci; Josef Slezák, kovář, Leop. Halík hosp. příručí, Fr. Doupovec, obuvník, Fr. Vlk a Tomáš Buš, zedníci, Fabian, Pankrác a Frant. Vrána, Josef Řezníček, Martin Posolda, Jakub Venhuda, Josef Malach, R. Burák, Jakub Posolda, dělníci, Josef Seifrt, strojník.

Sbor trvá 2 roky a nově k němu přistoupili - Eduard Jakubík,mAnt. Klimeš, stolař, Jakub Hober, zedník a Fr. Šebeček, rolník.

Sbor má čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím, 200 M hadic a 8 M savic, žebř kamzíkový a obyčejný a 4 háky, vše v úhrné ceně 1188 zl. Po čas trvání svého súčastnil se sbor 1 požáru.

Přesný opis z hasičské kroniky

STATISTIKA IX. HAS. ŽUPNÍ JEDNOTY--PALACKÝ-- OKR. SLAVKOV- BUČOVICE

Letošov - Nesovice

Počet domů108
Obyvatel760
Živnost a průmyslrolnictví
Rok založení1896
ZakladatelJ. Vavrouch
První náčelníkFr. Sekal
Cena strojů900
Požárů6
Schůzí26
Sjezdů6
Počet členů-činných26
-přispívajících12
-čestných1
Odebírá časopisů1
Podíly pojišťovně1

A nyní něco ze současnosti

V letošním roce 2010 má náš sbor již 114 let trvání. Od vzniku po dnešek dnes se mnoho změnilo. Něco k lepšímu a něco zase k horšímu. Co se týče techniky, tak by se naši zakladatelé asi hodně dlouho divili, jak se naše technika a vybavení změnilo. Dávno pryč je doba ručních stříkaček tažených koňmi a obleky z jednouché látky. Ale rádi se na tuto techniku a různé vybavení podíváme do některého Hasičského musea.

V dnešní době má náš Sbor dobrovolných hasičů 54 členů dospělých z toho 8 žen a 18 mladých hasičů. Naše mládež je zapojena do celostátní hry PLAMEN. V této hře si vede moc dobře a umisťuje se na  předních místech. Naši mladí jezdí i na různé soutěže mimo tuto hru. V loňském roce se zúčastnili soutěže v uzlování v Drnovicích odkud si po těžkém boji odvezli nádherné první místo. Za to jim patří uznání a dík. Je to nejen reprezentování Nesovických hasičů, ale také vzorné reprezentování obce. Tady by bylo dobré vyzvednout práci těch, kteří se o mladé starají. Těmi jsou naši vedoucí mládeže, bratr Machálek Petr, Učeň Michal, Hanák Milan, Florián Roman a další, kteří napomáhají s organizací při těchto akcích.

Nesovický sbor vede 13 členný výbor ve složení:

Starosta:Martinec Zdeněk
Náměstek starosty:Fischer Jan
Velitel SDH:Pavéska Robert
Jednatel:Trunda Jiří
Kronikář:Hanák Milan
Předseda KRR:Kryštof Jan
Hospodář:Hanáková Andrea
Kulturní referent:Pištělák Luboš
Strojník:Konečný Aleš
Člen KRR:Machálek Libor
Člen KRR:Sádlík Jaroslav
Předsena volební komise:Herman Josef
Člen volební komise:Pištěláková Eva
Člen volební komise:Sádlíková Věra

Tento výbor se schází pravidelně jednou měsíčně na hasičské klubovně. Na těchto schůzích se hlavně hodnotí předchozí období, jak byly splněny vytyčené úkoly a došlá pošta. Tyto schůze vede starosta sboru bratr Soška Antonín a všechno důkladně zapisuje jednatel sboru bratr Fischer Jan.

Nesovický SDH se zabývá v prvé řadě preventivně výchovnou prací v obci. Zabývá se ale také akcemi kulturními. V době dřívější to byly různé zábavy pro dospělé jako např. krojované hody , ostatky s voděním medvěda, maškarní ples a různé čaje pro mladé.

V současnosti pořádáme akce spíše pro děti a to dětský karneval, pálení čarodějnic, letní tábor, dětský den, drakiádu a různé besídky pro naše mladé hasiče. Dětský karneval se poprvé uskutečnil v roce 1970. To znamená, že letos v roce 2010 se bude konat již po ČTYŘICÁTÉ, což je hezká řádka let. Za to patří těm kdo tuto tradici udržovali velké uznání a dík.

V roce 1995 vznikla v našem sboru Jednotka sboru dobrovolných hasičů, jejímž zřizovatelem je Obec Nesovice. Tato JSDH vznikla proto, že práce při zásazích je dnes mnohonásobně náročnější než v dřívějších dobách. Tím nechci dřívější hasiččinu nějak zlehčovat, ale v dnešní době je taková spousta chemických látek, různých plastů , toxických látek, nebezpečných odpadů a havárií vozidel, že je bez znalostí a pravidelného výcviku našich hasičů tato práce prakticky nemožná. Naše ZJ je vystrojena speciálními obleky, rukavicemi, obuví a přilbami, bez kterých si zásah neumíme představit. Tyto obleky chrání naše zdraví nejen při požárech ale i při zásazích v mrazu nebo v dešti. Od loňského roku nám obec zakoupila čtyři kusy dýchacích přístrojů, takže můžeme zasahovat i v zakouřených prostorách.

Co se týče naší techniky, tak se staráme o dva vozy, a to Tatru 148 CAS -32 a DA- AVIA 30. Vozidlo TATRA je v současnosti vybaveno vysílačkou s jejíž funkcí se zatím seznamujeme. Je to velký pomocník u všech zásahů. Máme ještě dvě ruční radiostanice, které se nám osvědčily při pomoci vozidlům která uvízla ve sněhové vánici dne 8.1.2010 mezi obcemi Rošťoutky a Kozlany. Při sněhové kalamitě tam uvízlo 19 vozidel kterým jsme pomáhali s vyproštěním. Osvědčily se i při odklízení sněhu v naší obci kdy jsme byli v neustálém spojení s panem starostou. Tím je zřejmé, že zásah není jen u požáru, ale při mnoha různých neštěstích jako je už zmiňovaný sníh nebo povodně. Naším zřizovatelem je Obec, to znamená, že nás může pan starosta nebo zastupitelé kdykoli povolat. My jsme tuto práci pro naši obec rádi udělali a tím jsme při této kalamitě ukázali, jak jsme pro naši obec prospěšní.

Naše JSDHO je dvanácti členná ve složení:

Martinec Zdeněkvelitel jednotky a řidič
Paveska Robertvelitel družstva a řidič
Hanák Milanvelitel družstva
Krištof Janstrojník a řidič
Konečný Alešstrojník a řidič
Machálek Liborstrojník
Pištělák Zbyněkčlen
Florián Aleščlen
Foletar Tomáščlen
Florián Vladančlen
Martinec Jančlen
Sádlík Jaroslavčlen

Naši kluci musí projít různá školení, kurzy, zdravotní prohlídky, přednášky a přezkoušení, která se ve většině případů konají v jejich volném čase. Hasičina je práce náročná nejen časově, ale i fyzicky a duševně, je to také práce, kdy se musí spoléhat jeden na druhého a jeden druhému důvěřovat. Proto ji každý z nás dělá s láskou, jinak to snad ani nejde.

V loňském roce 2009 se podařilo do zásahovky získat nového člena bratra Tomáše Foletara, který bude po zapracování jistě platný hasičem. Tím bych chtěl pozvat do našich řad nové a hlavně mladé muže, které by tato práce bavila. Kdo by chtěl poznat tvrdou a nebezpečnou, ale zároveň krásnou hasičskou práci, ať mezi nás přijde nebo se zeptá kohokoli ze členů JSDH.

Slovo velitele

velitel: Povodně, které nás postihly v minulých dnech, nejvíce v neděli 30.5. a ve středu 2.6.2010, nám ukázaly, jaký může být voda živel. Chtěl bych proto všem členům SDH Nesovice, povodňové komisi Obce Nesovice a hlavně všem dobrovolníkům z řad občanů poděkovat za těžkou a obětavou práci při ochraně majetku a odstraňování škod. Také bych chtěl poděkovat okolním sborům, které nám přijely na pomoc, a to SDH Bučovice, SDH Brankovice, SDH Kozlany a SDH Drnovice. Díky všem.

velitel: SDH Nesovice přeje všem občanům prožití nejkrásnějších svátků v roce - svátků jara. Každý z nás si určitě spojí svátky Velikonoční s beránkem a zajíčkem. Podle starých tradic by měl beránek ochránit dům před požárem a bleskem , zajíček by měl zase přinášet dárky, nejčastěji v podobě malovaných vajíček. Proto Vám v tomto roce přejeme hodně takových beránků a zajíčků a navíc ještě bohatou pomlázku.

velitel: - Sbor dobrovolných hasičů Nesovice upozorňuje občany na přísný zákaz plošného vypalování suché trávy. Tento zákaz platí celoročně a na základě zákona č.133/1985sb o požární ochraně, může hasišký záchraný sbor uložit pokutu až do výše 25 000 kč. Pálení většího množství klestí je proto nutné nahlásit na Hasičský záchraný sbor jihomoravského kraje a to na webových stránkách www.firebrno.cz , kde je pro nahlášení potřebný formulář. Kdo z občanů nemá tuto možnost je možno požádat o vyplnění na obecním úřadě.

Články

Dětský karneval

Letošní dětský karneval v Nesovicích byl slavnostnější než v předchozích letech. Tento rok pořádal SDH Nesovice tuto akci již po 40. Tak dlouholetou tradici bylo třeba oslavit nějak výjimečně a tak naši vedoucí mladých hasičů pan Hanák Milan a Machálek Petr připravili program hodný takového výročí. Zahájily ho mažoretky ze ZUŠ Bučovice. V programu účinkovala spousta známých osobností, jako např: Asterix a Obelix se svou družinou, Jožin z bažin nebo známý trojlístek Maxim Turbulens v podání členů SDH. Ti se pak, jako mávnutím proutku, proměnili v mašinku s vagónky a za doprovodu písničky Jede-jede-mašinka objížděli sál se všemi přítomnými maskami. Velkým potleskem byla odměněna hip-hopová formace dětí ze ZUŠ Bučovice. Letošní karneval navštívilo na 250 princezen, víl, kominíků, kuchtíků, vojáků, zbrojnošů, kočiček a dalších různých povedených masek. Svoje ratolesti přišlo podpořit velké množství jejich rodinných příslušníků, kteří se měli se na co koukat. Při nedělním vydařeném odpoledni, za doprovodu DJ pana Radka Polácha, padl rekord v návštěvnosti - přes 500 návštěvníků. V průběhu karnevalu se losovala tombola s přibližně 300 cenami, takže si každé dítě odneslo nějakou cenu. Všechny děti, které přišly, dostaly od pořadatelů nafouknuté balónky s logem SDH Nesovice a na závěr karnevalu občerstvení zdarma. Je třeba poděkovat všem, kteří tuto akci připravovali a v průběhu karnevalu pomáhali, ale především všem sponzorům, kteří přispěli svými dary. Poděkovat je třeba také těm, kteří na akci přišli a s námi jubileum oslavili. Věříme, že nám budou všichni v následujících letech nakloněni, tak jako doposud. Tímto je zveme na další akci, kterou bude v měsíci dubnu už tradiční pálení čarodějnic.