Tělovýchovná jednota Sokol Nesovice

Historie jednoty

Založení sokolské tělovýchovné jednoty v Nesovicích spadá do období velkého nadšení a radosti nad osvobozením našeho národa z 300leté poroby a následném vzniku československého státu. V tomto období uzrála v mysli několika místních nadšenců, založit v Nesovicích tělovýchovnou jednotu Sokol.

Hlavními organizátory byli přednosta železniční stanice Eduard Hron a řídící učitel místní obecné školy Karel Poláček. Za pomoci sokolských činovníků z Tělovýchovné jednoty Bučovice, byla dne 12.září 1919 svolána v Nesovicích ustávající schůze, na které přítomní občané založili zatím sokolskou pobočku při TJ Sokol Bučovice.

O členství v této pobočce se přihlásilo 46 mužů, 14 žen, 18 dorostenců a dorostenek a 22 žáků a žaček. Do funkcí ve výboru pobočky byli zvoleni:

Hron Eduard starosta pobočky
Hanák Richard zástupce starosty
Vitta Karel náčelník
Poláčková Marie náčelnice
Poláček Karel jednatel
Buchta Čeněk pokladník
Zámečník M. účetní
Hanák Karel hospodář
Hausknecht Jar. zapisovatel
Hanáková Marie knihovnice

Ihned po založení pobočky se začalo s aktivním cvičením a již 8.srpna 1920 bylo uspořádáno první veřejné vystoupení cvičenců u Nesovic a z okolních tělovýchovných jednot.

Výnosem zemské politické správy č.137268/VIII ze dne 30.října 1924 byla pobočka zrušena a vznikla samostatná Tělovýchovná jednota Sokol Nesovice

Z činnosti do roku 1940

Po osamostatnění jednoty ještě ve větší míře stoupla u členů tělovýchovná aktivita, která vyvrcholila v roce 1925 velkým okrskovým veřejným cvičením v Nesovicích. Od roku 1927 se cvičilo v upravených prostorách místního hradu. Další velkou aktivitou členů jednoty bylo organizování kulturní činnosti v obci. Kromě pořádání kulturních besídek, tanečních zábav, plesů a ochotnických divadelních představení, byla stavebně rekonstruována stodola pana Františka Hanáka a přebudována na malý sál, kde se promítaly filmy a později, od roku 1928, se zde provádělo i pravidelné cvičení všech sokolských složek. První němý film se v tomto sále promítal 9.října 1927.

Po roce 1934 byl zaznamenán zvýšený zájem o členství v tělovýchovné jednotě a tím i zvýšený zájem cvičenců, cvičitelů a organizátorů vstoupení na veřejných a župních cvičeních. Toto vyvrcholilo v roce 1938, kdy se i v Nesovicích před  konáním X.všesokolského sletu v Praze, uspořádalo velké veřejné vystoupení. Sletu se zúčastnili i svičenci nesonické tělovýchovné jednoty.

Pak přišel zrádný "Mnichov". byla zakázána veřejná sokolská vystoupení, nošení sokolských odznaků a vyvrcholilo to  i konečným zákazem veškeré sokolské činnosti. 12.dubna 1941 byl starostovi sokolské jednoty Františku Mladějovskému četníkem doručen výměr Okresního úřadu ve Vyškově, kterým byla činnost jednoty zastavena a majetek v hodnotě 70.250 Kč zabaven. Za okupace naší republiky německou armádou pracovali někteří naši členové v odbojích a v podzemním hnutí proti hitlerovskému Německu.

Z činnosti po roce 1945

Po osvobození naší republiky obnovil předmnichovský výbor jednoty, v čele se starostou F.Mladějovským, svoji tělovýchovnou i kulturní činnost. Členská základna se rozšířila na 202 členů a již v roce 1946 se v obci uskutečnilo veřejné tělovýchovné cvičení, kterého se zúčastnilo v průvodu 373 členů v krojích a cvičebních úborech.

Velký rozmach v tělovýchovné činnosti nastal v roce 1947, kdy se začaly nacvičovat tělovýchovné skladby na XI.všesokolský slet v Praze. Byla organizována místní, okrsková i župní tělocvičná vystoupení. Vyvrcholením tohoto dobrovolného úsilí byl v roce 1948 všesokolský slet v Praze, kterého se zúčastnili dorostenci i dospělí členové z Nesovic. Byl to rok politických změn v našem státě a tím i revolučních změn v tělovýchovném a sportovním dění. Tělovýchovná a sportovní činnost prováděná dosud sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami, řízenými ústředními orgány, byla sjednocena pod  jednu ústřední tělovýchovnou organizaci.

Tímto organizačním zásahem byl sportovní klub kopaná v Nesovicích začleněn jako samostatný oddíl pod místní tělovýchovnou jednotou Sokol. Kopaná v Nesovicích se hrála od roku 1931 na několika různých místech nesonického katastru. Nejdříve v  Nových Zámcích v oblasti u "Borků", od roku 1944 pak na bývalém sokolském a orelském cvičišti před obecnou školou v  Nesovicích, od roku 1955 na nově vybudovaném písko-škvárovém hřišti v dnešních prostorách vedle kulturního domu.

V šedesátých letech byla zásluhou cvičitelů Jana Machálka, Antonína Procházky a Nelky Slezáčkové činnost základní tělesné jednoty na velmi dobré úrovni. Podstatně se zvýšil počet cvičenců i návštěvnost ve cvičebních hodinách. Tím bylo možné pořádat tělovýchovné akademie a veřejná cvičení. Toto bylo částečně utlumeno, když si majitel hostince v Nesovicích nepřál, aby se tělovýchovné cvičení provádělo v budově kinosálu. Rozhodnutím Místního národního výboru byla Sokolu k provádění tělovýchovné činnosti přidělena budova bývalého hostince pana Fišera.

Aktivita ve sportovní činnosti v jednotě se rozrůstala nově vznikajícími sportovními oddíly. V roce 1966 byl založen nový oddíl odbíjené. Do mistrovských soutěží bylo přihlášeno družstvo mužů, které hned v prvním roce své činnosti vyhrálo základní třídu v rámci okresu Vyškov a postoupilo do okresního přeboru. Okresní přebor vyhrálo v roce 1969.

Léta 1970-1990

V roce 1972 byl iniciativou několika vyznavačů královské hry založen v jednotě další oddíl - šachu. Hráči začali ihned po založení s tréninky a v zápětí se jedno družstvo přihlásilo do okresní mistrovské soutěže. Pravidelně se každoročně zúčastňovali v okresním přeboru družstev i v jednotlivcích. V roce 1979 a 1986 získalo naše družstvo titul okresního přeborníka v šachu. Miroslav Křápek získal přeborníka okresu v praktické hře a Miloslav Machálek získal v roce 1979 přebornický titul v korespondenčním šachu.

V letech 1982-1983 byly svépomocí, většinou brigádnicky našimi členy, vybudovány dva antukové kurty pro volejbal a tenis. V zápětí vznikl nový oddíl tenisu. O tento druh sportu byl velký zájem i z řad veřejnosti jako neregistrovaných občanů. Kromě rekreačních zápasů a tréninků v tenisu bojovalo jedno tenisové družstvo v mistrovských soutěžích v rámci vyškovského okresu.

V oddílu odbíjené bylo v roce 1973 utvořeno družstvo žaček, které hned v prvním roce mistrovské okresní soutěže získalo titul okresního přeborníka. Tím postoupilo do krajské soutěže, kde sedm let bojovalo o nejlepší umístění. Družstvo žaček bylo úspěšné i v dalších soutěžích. V roce 1975 vyhrálo spartakiádní turnaj a dva roky na to v krajském turnaji vesnických jednot obsadilo velmi pěkné 2.místo. Družstvo mužů tohoto oddílu získalo v roce 1974 druhý titul přeborníka okresu. velký útlum v oddílu odbíjené nastal v osmdesátých letech a pro velký nezájem, a tím nedostatkem hráčů, byl v  roce 1984 dán oddíl odbíjené do klidu.

V oddílu kopané byla na velmi dobré úrovni práce s mládeží. Svědčí o tom i skutečnost, že mladší i starší žáci a dorost získali v letech 1970 až 1990 deset titulů "Přeborník okresu". Dorost v roce 1970 postoupil do krajské soutěže I.třídy a tuto soutěž několik let hrál. Dále "A" mužstvo oddílu kopané vyhrálo v roce 1987 okresní přebor skup. "B" a ve finále o postup do krajské soutěže s vítězem skupiny "A" Slovanem Ivanovice na Hané prohrálo oba soutěžní zápasy.

V roce 1982 prováděl Agrostav Bučovice na našem fotbalové hřišti generální opravu odvodnění hrací plochy, která si vynaložila cca 100.000 Kč. V letech 1981-1990 docházelo v oddílu kopané k častým obměnám členů výboru, zejména jeho předsedů. V této funkci se postupně vystřídalo celkem šest členů a to: Pukl Josef, Kilián Josef, Mendlík František, Machálek František, Říha Karel a Pinkava František.

V odboru základní rekreační tělovýchovy se cvičení provádělo v celkem nevyhovujících prostorách bývalého hostince pana Fišera. Toto mělo podstatný vliv na omezenou náplň programu ve cvičení samozřejmě i technickou úroveň. Tím byl snížen i zájem z řad občanů. Doplňujícím programem aktivní činnosti tohoto odboru byly různé sportovní soutěže, jako plnění disciplín odznaku zdatnosti, každoročně organizovaný "Běh vítězství", sáňkařské závody, cyklistické závody a oblíbené, časté turnaje ve stolním tenise.

V letech 1969 až 1994 získala naše družstva titul "Přeborník okresu" v těchto sportovních odvětvích:

Oddíl kopané - mladší žáci 1978, 1979, 1980
  - starší žáci 1974, 1977, 1980, 1990
  - dorost 1970, 1982, 1985
  - muži 1994
Oddíl odbíjené - muži 1969, 1974
  - žačky 1973
Oddíl šachu - muži 1979, 1986
Oddíl tenisu - družstvo 1994

Autor textu: Josef Budík

Více informací naleznete pod odkazy níže:
www.fotbal.nesovice.cz,
http://volejbalnesovice.ic.cz.